مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

زمستان 1390- اساتید بخش جراحی یک- استاد دکتر ربانی رییس بخش و دکتر طولابی

Winter 2011, With Professor Rabbani and Dr Toulabi

 

 

بهار 1390- به همراه همکاران دکتر عمرانی پور و دکتر جعفریان و دکتر محمود زاده و دکتر امینیان و نیز دستاران جراحی در بیمارستان امام خمینی

With the colleagues, Dr Jafarian, Dr Omrani-pour, Dr Mahmoud-zadeh. Dr Aminian and surgery residents in Imam khomeini hospital

 

اسلو ژوییه 2002 کنگره انجمن مبارزه با سرطان  همراه با آقای دکتر  عطری

UICC congress- Oslo 2002 with Dr Atri

 

بهمن 1387 بيمارستان امام خميني تهران، پايان دوره تعدادي ازدانشجويان  پزشكي

With some of medical students in my  office in Imam hospital- Tehran 2008

 

بیمارستان امام خمینی تهران 1388 به همراه استاد دکتر طولابی دکتر الیاسی نیا استاد دکتر جعقریان و دکتر ادهمی

With Dr Toulabi, Dr Eliasinia, Dr Jafarian and Dr Adhami in operating room of Imam Hospital- Tehran 2009

 

دی ماه 1388 همراه با دکتر رامش عمرانی پور در کلینیک پستان دکتر کاویانی

With Dr Ramesh Omrani-Pour in KBDI clinic- Jan 2010

 

روز معلم تالارمیرزایی بیمازستان امام به همراه استاد ربانی، سایر اساتید و دستیاران اردی بهشت 1389

Teacher's day 2010, Mirzaei hall, Imam Hospital with the residents and the  professors of the surgery department

 

آبان ماه 1389 جاسه دفاع از تز یکی از دانشجویان(دکتر هما حمصی) تالارمیرزایی بیمارستان امام به  همراه اساتید دکتر طولابی، دکتر میرشریفی، استاد ربانی، دکتر امینیان

Mirzaei hall, Imam Hospital, with Dr Toulabi, Dr Mir-sharifi, Professor Rabbani, Dr aminian and Dr Homa Hemmasi

 

اردی بهشت 1390 در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی با دکتر نگار معشوری، دکتر طولابی و دکتر احمدی

April 2011- with Dr Negar Maashoori, Toulabi, Dr Ahmadi